Sidste nyt

Bryggergaarden åbner ny udstilling.

1960´erne var et markant årti, der på mange måder forandrede Danmark – med ungdommen som en vigtig drivkraft. Det var et årti, hvor drømmene levede - nogle drømte om en god uddannelse og om at stifte familie, mens andre drømte om kærlighed og fred på jorden.
I tidens forskellige ungdomskulturer spillede frisurer, mode og musik en vigtig rolle.
Danmark ændrede sig fra et mangelsamfund til et forbrugersamfund.
På udstillingen er der mulighed for at se lidt af det, 60´erne bød på.

Der vil desuden være en lille udstilling med billeder fra Nørresundby i 60´erne.

Udstillingen åbnes af forhenværende borgmester Henning G. Jensen

fredag den 6. marts 2019 kl. 14.00

i Bryggergaarden, Gl. Østergade 8, 9400 Nørresundby

I "Nørresundby - Som vi husker den 2" er der desværre faldet 2 sider ud i det indlæg, som er skrevet af Peter Leth Nielsen. Såfremt man ønsker disse sider, kan de hentes i Bryggergården i åbningstiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTÆGTER
for Den selvejende institution
SUNDBY SAMLINGERNE

§ 1
SUNDBY SAMLINGERNE er en selvejende institution med hjemsted i Aalborg Kommune.
Institutionen er en sammenslutning af Nørresundby byhistoriske Samling med oprindelige vedtægter af 23. juni 1971 og af Sundby Hvorup sognehistoriske samling af 1. april 1966.

§ 2
Institutionens formål er at tilvejebringe, opbevare og drive lokalhistoriske samlinger/arkiver for såvel den tidligere Nørresundby købstad og den tidligere Sundby Hvorup sognekommune.
Arkiverne drives inden for rammerne af de retningslinier, som er vedtaget for det lokalhistoriske arkivarbejde i Aalborg kommune 
Ved udstillings- og formidlingsvirksomhed arbejdes for øget interesse for lokalhistorien, og ved et snævert samarbejde med uddannelsesinstitutionerne i kommunen fungerer samlingerne som et led i undervisningen for folkeskoler, gymnasier,seminarier samt i voksen- og fritidsundervisningen i kommunen.

§ 3
Samlingerne har til huse i de Aalborg kommune tilhørende ejendomme ” Bryggergaarden”, Gammel Østergade 8, Nørresundby, de i Urtehaven beliggende ” Rasch`s gård ”, Lindholmsvej 136 B, ” Pibemagerhuset ” og ” Brohuset ”, Frederik Raschsvej 9, Lindholm, samt Hvorupgaard. Med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde kan under institutionens virksomhed tillige inddrages andre lokaliteter, som bestyrelsen måtte finde det hensigtsmæssigt at disponere over til fremme af institutionens formål.

§ 4
Ejendommene stilles af kommunen gratis til rådighed for institutionen og kommunen afholder alle med bygningernes og grundenes vedligeholdelse og pasning forbundne udgifter.

§ 5
Institutionens midler tilvejebringes dels ved tilskud, gaver, arv eller andre bidrag fra private personer, pengeinstitutter, erhvervsvirksomheder eller på anden måde, dels ved tilskud fra det offentlige.
Det årlige kommunale tilskud fastsættes i forbindelse med vedtagelsen af det kommunale budget.

§ 6
Institutionen administreres af en bestyrelse på 7 personer, som udpeges således: Byrådet udpeger 2 medlemmer for en 4 årig periode. 
5 medlemmer vælges blandt Sundby Samlingernes registrerede frivillige på det årlige efterårsmøde første gang i efteråret 2017.
Medlemmerne vælges for 2 årige perioder Formand og sekretær for 2 år i ulige år Næstformand og kasserer for 2 år i lige år 1 medlem for 2 år
Herudover vælges 2 suppleanter for en 2 årig periode. Institutionens drift forestås af bestyrelsen.
Bestyrelsen kan supplere sig ved ad hoc opgaver, bl.a. med Nørresundby Erhvervsforening, bibliotekerne og skolerne.

§ 7
Såfremt der på et tidspunkt bliver økonomisk mulighed for at ansætte en lønnet leder af Sundby Samlingerne vil denne skulle virke under retningslinier udstukket af den valgte bestyrelse.

§ 8
Bestyrelsen afgør inden for rammerne af disse vedtægter og det godkendte budget endeligt alle spørgsmål vedrørende institutionens virksomhed.
Afgørelserne træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.
I bestyrelsens møder deltager uden stemmeret den daglige leder af Urtehaven, samt en bygningssagkyndig fra Aalborg kommune.

§ 9
Formanden indkalder til bestyrelsens møder.
Indkaldelse sker efter bestyrelsens forudgående bestemmelse, eller når formanden derudover finder det fornødent, eller i øvrigt hvis to medlemmer begærer det.

Bestyrelsesmøde skal dog afholdes mindst 4 gange årligt, herunder i forbindelse med budgettets udarbejdelse og regnskabets aflæggelse.
Bestyrelsen fører forhandlingsprotokol, hvori dens beslutninger indføres. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 10
Institutionen tegnes af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem.
Til optagelse af lån med eller uden pant kræves hele bestyrelsens samtykke og underskrift på dokumentet.

§ 11
Institutionens regnskab føres af den valgte kasserer.
Det ved budgettets godkendelse bevilgede kommunale tilskud samt andre likvide midler indsættes på konto som administreres af den valgte kasserer.
Regnskabsåret følger kommunens, og regnskabet skal revideres af en af bestyrelsen godkendt revisor.

Regnskabet skal i revideret stand være indsendt til Aaalborg Kommune i henhold til kommunens regler for regnskabsaflæggelse i selvejende institutioner.

§ 12
Til ændring af vedtægterne eller institutionens opløsning kræves enstemmig beslutning i bestyrelsen samt godkendelse af kommunen.
I tilfælde af beslutning om institutionens opløsning skal de midler, der måtte være i behold, når alle forpligtelser er dækket, efter samråd med byrådet stilles til rådighed for kommunen eller for en anden institution, der vil påtage sig at opbevare samlingerne for fremtiden.

§ 13
Disse vedtægter afløser vedtægter af 25. august 1998.
Således vedtaget på bestyrelsesmøde i Sundby Samlinger den